(ප්‍රියානි මංගලිකා)

නිකවැරටිය ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව එක්ව නිකවැරටිය පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අත් සේදුම් කාරක ද්‍රව්‍ය පරිත්‍යාග කිරීමක් අද (28) සිදුකෙරිණි.