(යොහාන් භාසුර)

පානදුර සහ ගම්පොළ විවිධ සේවා සමූපාකාර ඡන්දවලින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට සහය පළකළ කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

පානදුර විවිධ සේවා සමූපකාරයේ ඡන්ද විමසීමේදී පොදුජන පෙරමුණට සහය පළකළ කණ්ඩායම එහිදී ආසන 87 න් ආසන 53 ක් ක් ජයග්‍රහණය කළ බවත් ගම්පොල විවිධ සේවා සමූපකාරයේ ඡන්දයේදී පොදුජන පෙරමුණට සහය පළකළ කණ්ඩායම අධ්‍යක්‍ෂ ධූර 6 ක් ජයග්‍රහණය කරද්දී සජබට එක් ආසනයක් පමණක් හිමිවූ බවත් එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.