(ජයන්ත සමරකෝන්)
 

ශ්‍රී ලංකාවේ  ප්‍රධානම  නගර සභාව  වන කොළඹ මහ නගර සභාවේ  මුල් පුටු , එහි ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට, වසර 150 කට පසු  කාන්තාවන්   හිමි වී තිබේ.

නගරාධිපති රෝසි සේනානායක මහත්මියගේ සිට සියලු ප්‍රධානතුරු හොබවනුයේ කාන්තාවන් විසිනි.

ඒ අනුව නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක, නාගරික කොමසාරිස් රෝෂිණී දිසානායක, නාගරික ලේකම් වසන්තා රත්නපාල, නාගරික භාණ්ඩාගාරික එම්.එස්.පතිරත්න, ප්‍රධාන ගණකාධිකාරිනී නිල්මිණී සමරමාන්න, ප්‍රධාන නීති නිලධාරිනී ජී.අයි. පෙරේරා, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරිනී ශිරෝමා නන්දනී, ප්‍රධාන පුස්තකාලයාධිපතිනී වරුණි ගඟබඩආරච්චි, පුණ්‍ය කොමසාරිස් ශාලික රණවීර යන මහත්මීහු මේ  අතර වෙති.