කල්පිටිය ප්‍රදේශවාසීන් විදුලිය ඉල්ලා විදුලි බල මණ්ඩලය අසල විරෝධතාවයේ යෙදෙන අයුරු


ඡායාරූප - එච්.චන්දන