රුවන්වැලි මහා සෑයෙහි නව චූඩා මාණික්‍යය ගුවනට දිස්වන අයුරු