(රංජන් කස්තුරි)

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ - 2020 විභාගයේ ප්‍රතිඵල  මත ඒ ඒ උපාධි පාඨමාලා සාඳහා සිසුන් බඳවා ගන්නා ඉසෙඩ් ලකුණු ලබන මාසයේදී නිකුත් කරන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පැවසීය.

ඉසෙඩ් ලකුණු නිකුත් කිරීමෙන් පසුව විශ්ව විද්‍යාලවල සිසුන් බදවා ගැනීම කඩිනම් කරන බවද සම්පත් අමරතුංග මහතා කීය.