ජයන්ත සමරකෝන්
 
කොළඹ මහ නගර සභාව ගතවූ මාස හය තුළ අාපදා ණය වශයෙන් රුපියල් කෝටි 20ක් ගෙවා ඇතැයි වාර්තාවේ.
 
අයදුම්කරුවන් 1075ක් සඳහා එම මුදල ගෙවා ඇති බව ද සඳහන්වේ.
 
තවත් අයදුම්කරුවන් 150ක් සඳහා අමතර රුපියල් කෝටි 5ක් ලබා ගැනීමට පසුගිදා පැවැති මහ නගර සභාවට යෝජනාවක් ද ඉදිරිපත් කළ බව නාගරික භාණ්ඩාගාරික දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.