(යොහාන් භාසුර)

ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් නෞකා තුනක් ඉදිරි මාස  එකහමාරක පමණ කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට  ළඟාවීමට නියමිත බව ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම පවසයි.

එහි පළමු නෞකාව මේ මස 13 සිට 15 අතර කාලයේ ද, දෙවැනි නෞකාවමේ මස 29 සිට 31 අතර කාලයේ ද, තුන්වන නෞකාව අගෝස්තු මස 10 සිට 15 කාලයේද ශ්‍රී ලංකාවට ළඟා වන බව ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් කළමනාකාරිත්වය කියයි.

a