(රංජන් කස්තුරි)

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී ඒ ඒ දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් හෝ නාම යෝජනා  පත්‍ර බාරදීමේ දී නාම යෝජනා ලැයිස්තු දෙකක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.

පළමු නාම යෝජනා පත්‍රය සහ දෙවැනි  නාම යෝජනා පත්‍රය වශයෙන් නාම යෝජනා පත්‍ර දෙකක් සකස් කළ යුතු  අතර  ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතනයේ සභික සංඛ්‍යාව පත්‍රයට ඇතුළත් විය යුතු නම් සංඛ්‍යාව මැතිවරණ කොමසම මගින් නියම කර  තිබේ.

නාම යෝජනා  පත්‍රයට අනිවාර්යෙන්ම සියයට 25ක කාන්තා නියෝජනයක් අනිවාර්ය කර  තිබෙන අතර පළමු නාම යෝජනා  පත්‍රයට  සහ දෙවැනි නාම යෝජනා  පත්‍රයට  ඇතුළත් විය යුතු කාන්තා අපේක්ෂක සංඛ්‍යාවද මැතිවරණ කොමිසම මගින් නියම කර ඇත.