(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)
 
ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සිදුකරන මානව හිමිකම් උල්ලංඝන සහ කඩකිරීම් පිළිබඳ සොයාබැලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පැමිණිලි බාරගැනීමේ ඒකකයක් ස්ථාපිත කර ඇත.

පැය විසිහතර පුරාම ක්‍රියාත්මක මෙම සේවාවට 1996 යන දුරකථන අංකය අමතා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි බව මානව හිමිකම් කොමිසම  පවසයි.

පැමිණිල්ල ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන්නේ නම්, ඒකක බාර නිලධාරී, මැතිවරණ පැමිණිලි බාරගැනීමේ ඒකකය, ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, අංක 14, ආර්.ඒ.ද මැල් මාවත, කොළඹ 4 යන ලිපිනයට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ඇත.

එමෙන්ම 0112505574 යන ෆැක්ස් අංකයට හෝ iihrcsrilanka@smail.com නම් විද්‍යුත් ලිපිනයට පැමිණිලි යොමු කිරීමටද හැකිය.