කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයට වසර 60ක් සැපිරීම නිමිත්තෙන් ප්‍රධාන පුස්තකාලයට අනුබද්ධව කෞතුකාගාරයක් ස්ථාපිත කිරීමට විශ්ව විද්‍යාල පරිපාලනය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය සඳහා කැලණිය විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන, විද්‍යාලංකාර මණ්ඩපය, විද්‍යාලංකාර විශ්වවිද්‍යාලය හෝ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට හෝ අයත් තොරතුරු මූලාශ්‍ර කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය වෙත පිරිනමන්නැයි පාලනාධිකාරිය මහජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටී.

පෞරාණික මෙන්ම කෞතුක වටිනාකමකින් යුතු තොරතුරු මූලාශ්‍ර හෝ භාණ්ඩ පරිත්‍යාග කිරීමට ප්‍රථමයෙන් එම මූලාශ්‍රවල ඡායාරූප librarian@kln.ac.lk විද්‍යුත් ලිපිනයට එවැන්නයි ද කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය කියා සිටී.

තොරතුරු මූලාශ්‍ර හෝ භාණ්ඩ විශ්ව විද්‍යාලයට රැගෙන ඒමටත්, එහි පරිත්‍යාග කරන්නාගේ නම ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත්, පරිත්‍යාගය අගය කිරීම සඳහා සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය කටයුතු යොදා ඇත.

011 2 903 218 සහ 071 482 3521 යන දුරකතන අංකවලින් වැඩි විස්තර ලබාගත හැකිය.

055