(ජයන්ත සමරකෝන්)
 
රටවල් 48ක් සඳහා ලබා දී ඇති නොමිලයේ වීසා පහසුකම් වැඩසටහන ලබන ජනවාරි මාසය දක්වා ක්‍රියාත්මක බව, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
 
මාසයක කාලයක් සඳහා ලබාදී ඇති මෙම ගාස්තු රහිත වීසා පහසුකම් ඉකුත් 1 දා සිට ක්‍රියාත්මක වේ.
 
සංචාරකයන් මාසයක කාලයකින් පසු නැවත සිය රටට යා යුතු වන අතර, තවදුරටත් මෙරට රැඳී සිටින්නේ නම් මුදල් ගෙවා වීසා ලබාගත යුතු බවද, ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් පසන් රත්නායක මහතා පැවසීය.
 
මෙම ගාස්තු රහිත වීසා පහසුකම් ලබාදීම සිදුවන්නේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩපිළිවෙළ යටතේය.