(ඉන්දිකා රාමනායක)
කඩුවෙල කොතලාවල හංදියේ දි මිට මද වෙලාවකට පෙර සිදුවූ වෙඩි තැබිමකින් තරුණයින් දෙදෙකු මිගොස් ඇත.
යතුරු පැදියකින් යමින් සිටි තරුණයින් දෙදෙනකු මෙම වෙබි ප්‍රහාරයට ලක්ව තිබිණි