(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ )

ආණමඩුව විවිධ සේවා සමුපකාරයට කාරක සභිකයින් 198 දෙනෙකු තෝරා පත් කර ගැනිමේ ජන්ද විමසිමේදී  ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පක්ෂය සභිකයින් 180 දෙනෙකු පත්කරගනිමින්  විශීෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනිමට සමත් විය.
ආණමඩුව විවිධ සේවා සමුපකාර ප්‍රාදේශීක 22 ක් අතරින් කාරක සභිකයින් පත්කර ගැනිම සඳහා එම ඡන්දය පැවැත්විණි.
එහිදි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ රුව සහිතව ශ්‍රි ලංකා පොදු ජන පක්ෂයේ කණ්ඩායම තරඟ කළේය.
එජාප කන්ඩායම කාරක සභිකයන් 18 දෙනෙකු පත් කරගැනීමට සමත් විය.