(ඉන්දිකා  රාමනායක)

දිවයින තුළ උද්ගත වී ඇති   හදිසි තත්ත්වය හේතුවෙන  සියලු  තරාතිරම්වල  පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු සහ දින විවේක නැවත දැනුම් දෙනතුරු අවලංගු කර ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය පවසයි.

උද්ගත වී ඇති තත්ත්වය හමුවේ  මහජන සාමය ආරක්ෂා කිරීම සදහා පොලිස්පතිවරයා විසින් මෙම පියවර ගෙන ඇති බවද පොලිස් මුලස්ථානය පවසයි.

සියලු පොලිස් නිලධාරීන් තමන්ගේ රාජකාරි ස්ථාන වෙත  වහාම වාර්තා    කරන ලෙසට   දැනුම් දී ඇති බවද  පොලිස් මුලස්ථානය පවසයි.