( යොහාන් භාසුර)

ගස් හෙලීම පාලනය කිරීමේ පනත යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පොල් ගස් කැපීම තහනම් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අමාත්‍යවරයා නිකුත්කර ඇති 2232/33 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් කැපීම තහනම් කළ ගස් ලයිස්තුවට පොල්ගස ද එකතු කර තිබේ.

මෙම ගැසට් නිවේදනය අනුව පොල් ගස් කැපීම සඳහා ද ඉදිරියේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගේ සහ ග්‍රාම නිලධාරීවරයාගේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ.