(යොහාන් භාසුර)

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු නැවත ආරම්භ කරමින් අද (12) පෙරවරු 10.30 සිට පස්වරු 12.30 දක්වා පැවැත්වේ.