හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාල මධ්‍යම මහා විද්‍යාලයේ සිසු දෙදෙනෙක් අපොස උසස් පෙළ විභාගයෙන් දිවයිනෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වූහ. තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවෙන් දිවයිනෙන්ම ප්‍රථම ස්ථානය හා ජෛව තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවෙන් දිවයිනෙන්ම ප්‍රථම ස්ථානය එසේ දිනාගෙන ඇත.

 

ඉන්ජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවෙන් දිවයිනෙන්ම ප්‍රථම ස්ථාන

(අඟුරුවාතොට මංගල එදිරිසිංහ)

මෙවර අපොස උසස් පෙළ විභාගයෙන් ඉන්ජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවෙන් දිවයිනෙන්ම ප්‍රථම ස්ථාන දිනාගැනීමට හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ  කුඩා ලියනගේ අවිශ්ක චානුක ශිෂ්‍යයා දිනාගත්තේය.

අද නිකුත් වූ ප්‍රතිඵල අනුව ඔහු ඉසෙඩ්කෝර් අගය 3.5583කි. බණ්ඩාරගම වැල්මිල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි  අවිශ්ක වැල්මිල්ල ශ්‍රී සාරාලංකාර මහා විද්‍යාලයෙන් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ද, බණ්ඩාරගම ජාතික පාසලෙන්  අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියේය. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් විශිෂ්ඨ සාමාර්ථයක් ලබා  හොරණ තක්ෂිලාවට ඇතුළත් විය.

 


 

ජෛව තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවෙන් දිවයිනෙන්ම ප්‍රථම ස්ථාන

(මංගල එදිරිසිංහ)

මෙවර අපොස උසස් පෙළ විභාගයෙන් ජෛව තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවෙන් දිවයිනෙන්ම ප්‍රථම ස්ථාන දිනාගැනීමට හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ  සුසික සඳසර ශිෂ්‍යයා දිනාගත්තේය.

ඔහු ලබාගත් ඉසෙඩ්කෝර් අගය 3.0049කි. දකුණු කළුතර පදිංචි සුසික කළුතර තිස්ස විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හැදෑරූ ඔහු උසස් පෙළ සඳහා හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාලයට ඇතුලත් විය.