(ඉන්දිකා රාමනායක)

අරලියගහ මන්දිය අසලට රැස්ව කලහකාරිව හැසිරෙන පිරිස් ඉවත් කිරීම සඳහා කඳුළුගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි

(ඡායාරූප: ශාන්ත රත්නායක)