(මනෝප්‍රිය ගුණසේකර)

අධිකරණවල නඩු ප්‍රමාදය වැළැක්වීමේ හා අධිකරණ ක්‍ෂෙත්‍රයේ උන්තිය සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් සෙවීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥවරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටු 5 ක් පත් කරන ලදී.

මෙම කඩිනම් වැඩපිළිවෙල සඳහා අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව සඳහා අනුමැතිය ලැබීමෙන් අනතුරුව මෙම විද්වත් කමිටු 5 ක් පත් කරන ලද අතර අධිකරණ ක්‍ෂෙත්‍රයේ පවතින ගැටළු සඳහා වසර 3 ක කාලයකින් විසඳුම් ලබාදීම මෙහි අරමුණ වී ඇත.

අධිකරණ ක්‍ෂෙත්‍රයේ පවතින විවිධ අන්දමේ ගැටළු හඳුනාගෙන වසර තුනක කාලයක් තුළ අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ හා විසඳුම් ලබාදීමේ අරමුණෙන් යුතුව ජ්‍යෙයෂ්ඨ නීතීඥවරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටු 5 මෙලෙස පත් කරන ලදී.

අධිකරණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ කමිටුවේ ප්‍රධානියා වශයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ යු.ආර්. ද සිල්වා මහතාද, අපරාධ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීමේ කමිටුවේ ප්‍රධානියා වශයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ ශවේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතාද, අධිකරණ පද්ධතිය ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ හා ස්වයංක්‍රිය කිරීමේ කමිටුවේ ප්‍රධානියා වශයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ නවීන් මාරපන මහතාද, වාණිජ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ කමිටුවේ ප්‍රධානියා වශයෙන් නීතිඥ කෞශල්‍ය නවරත්න මහතාද, පත් කොට ඇති ඇමතිවරයා සිවිල් නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කමිටුවේ ප්‍රධානියා වශයෙන් නීතිඥ ලසිත් කණුවනආරච්චි මහතා පත් කර ඇත.