(චමිල් රුපසිංහ)

අන්තර්ඡායේ දැන්විම් පළ කරමින් සංරක්ෂිත පක්ෂින් විකුණු බව කියන පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව කීර්ති බණ්ඩාර පුර සහ හසලක වනජීවි කාර්යාලය කියයි. සැකකරු ලබන 6 වැනිදා මහනුවර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා වනඡිවි ඇප මත නිදහස් කළ බව වනජීවි කාර්යාලය කියයි.

ලබු ගිරවෙකු රුපියල් 7000 ට විකිණීමට ඇති බවට අන්තර්ජාලයේ දමා තිබු දැන්විමක් මත වනඡිවි නිලධාරින් මෙම වැටලීම කර තිබේ. එම ස්ථානයට උපායදුතයෙකු ලෙස ගොස් පක්ෂියා රුපියල් 5500 ට පමණ මිලදි ගෙන ඇත.

මෙම පක්ෂියා වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක අඥා පනත යටතේ ආරක්ෂිත සත්වයකු වන බවද එම නිලධාරිහු කියති.