මතුගම යටදොල ප්‍රදේශයේ  පුද්ගලයින් දෙදෙනකු සතුව තිබී  පිස්තෝල දෙකක් හා උණ්ඩ 05 ක් සොයාගැනීමට හැකි වී ඇතැයි  පොලීසිය කියයි.

 ඉන් එක් පිස්තෝලයක් ප්‍රදේශයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුගේ යැයි පවතින සැකයක් මත  ඒ සම්බන්ධව ද පරීක්ෂණයක්  අරඹා ඇතැයි පොලීසිය සඳහන් කරයි.