(අනීෂා මානගේ)
 
බෙලිඅත්ත සිටිනාමළුව ප්‍රදේශයේදී  මුගුරකින් පහර දීමෙන් පුද්ගලයෙකු අද (10 )  ඝාතනයට ලක්කර ඇතැයි බෙලිඅත්ත පොලිසිය කියයි. 
 
ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ  වයස අවුරුදු 55 ක් පමණ වන අයෙකි.