(ජේ.ඒ.එල් ජයසිංහ)
තම දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලැබීමට තිබූ පොල්අතු මඩුව කඩා බිඳ දමා ඇති බැවින්  ප්‍රමාණවත් ගොඩනැගිලි ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලමින් මහනුවර උඩුදුම්බර හපුකන්ද ප්‍රාථමික විදුහලේ සිසුන්ගේ මවුපියෝ අද දහවල් එම විදුහල ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් කළහ. 
මෙම පාසලේ දරුවන් පොල්අතු මඩුවක අධ්‍යාපනය ලබන අයුරු ඡායාරූප සහිතව පුවත්පත්වල පළවීමත් සමග අධ්‍යාපන බලධාරින් එම පොල්අතු මඩුව ඉවත් කර ඇතැයි මවුපියෝ චෝදනා කරති. දරුවන් 70 කට අධ්‍යාපනය සඳහා ඇත්තේ එකම ගොඩනැගිල්ලක් බැවින් එය ඉඩ කඩ නොමැති නිසා ඉගෙනීමේ කටයුතුවලට පොල්අතු මඩුව ඉදිකර තිබු බව මවුපියෝ පවසති. 

පොල්අතු මඩුව තුළ අධ්‍යාපන කටයුතු කරයි

මහවරුෂාවේ පොල්අතු මඩුවේ කටයුතු කරන අයුරු

දැන් පොල්අතු මඩුව තිබූ තැනක්වත් නැත