උපාලි ආනන්ද සහ කුෂාන් ජයවර්ධන
 
අනුරාධපුර මොරගොඩ අලගොල්ලෑවේදී විදුලි රැහැනක පැටලී දළ ඇතකු මිය ගොස් ඇතැයි පොලිසිය කියයි.
 
ඇතාගේ දළයක දිල අඩි තුන හමාරක් පමණ බව පොලිසිය පවසයි.
 
සිරුර පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය හෙට පැවැත්වීමට නියමිතය.

(ඡායාරූප කුෂාන් ජයවර්ධන)