(අනීෂා මානගේ)
 

තංගල්ල උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ  පාලන අධිකාරියේ ක්‍රියාකලාපයට විරෝධය දක්වමින්  එහි දෙවන වසරේ  සිසුහු  පිරිසක් අද (25) විරෝධතාවක නිරත වුහ.

මේ සදහා සිසුන් 150 ක පමණ පිරිසක් සහභාගී වී සිටි අතර අධ්‍යන කටයුතු නිවාඩු සමයේ ආයතනයට  සිසුන් ඇතුළු කරනොගැනීමට එරෙහිව මොවුහු මෙසේ විරෝධතාවයේ නිරත වූහ.