හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කරමින් යුරෝපා සංගමයේ ඉහළ පෙළේ අධිකරණයක්   තීන්දුවක් දුන්නද එම තහනම තවදුරටත් බලපැවැත්වෙන බව යුරෝපා සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අද (26) සඳහන් කළේය. 

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය තවදුරටත් ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් ලෙස සලකන බවත් ඊට එරෙහිව පැනවූ සීමා තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන බවත් යුරෝපා සංගමය නිකුත් කළ නිවේදනයේ තවදුරටත් දැක්වේ. 

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් ලෙස නම් කිරීමේදී සලකා බැලූ මූලික කරුණු සලකා නොබලමින් එම සංවිධානය ත්‍රස්තවාදී ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමට අධිකරණය තීරණය කර ඇතැයි ද යුරෝපා සංගමය කියා සිටියි. 

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ත්‍රස්ත සංවිධාන ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමේ දී සලකා බලා ඇත්තේ 2011 සහ 2015 කාලසීමාව යැයි ද එහිදි 2015 සිට 2017 කාලසීමාවේදී එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගම් කවුන්සිලය ගත් තීන්දු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර නැතැයි යුරෝපා සංගමය නිකුත් කළ නිවේදනයේ තවදුරටත් දැක්වේ. 

වසර 2009 දී ලද පරාජයෙන් පසු එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයට ප්‍රහාර දියත් කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙන බවට කිසිදු සාක්ෂියක් යුරෝපා සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කර නැතැයි සඳහන් කරමින් අසාදු ලේඛන ගත කර ඇති ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන ලැයිස්තුවෙන් එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ඉවත් කිරීමට යුරෝපා සංගමයේ ඉහළ අධිකරණයක් අද (25) කටයුතු කළේය.