(රංජන් කස්තුරි)

හදිසි  ආපදා  අවස්ථාවක දී  විපතට  පත්වන ජනතාව රැඳවීම සඳහා  රටපුරා  රැදවුම්  මධ්‍යස්ථාන 100ක්  ඉදි කිරිමට  කැබිනට්  මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී  තිබේ.

රටපුරා  දිස්ත්‍රික්ක 25 ම ආවරණය වන පරිදි  එම රැඳවුම්  මධ්‍යස්ථාන ඉදිකරන අතර  එක්  මධ්‍යස්ථානයක පුද්ගලයන්  100ක්  200ක්  අතර  සංඛ්‍යාවක්  රැදවිය හැකි  පරිදි ඒවා  ඉදි කිරිමට  නියමිතය.

ආපදා  කඳවුරු  ලෙස එම  මධ්‍යස්ථාන භාවිතා  නොකරන අවස්ථාවන් හි දී  එකී  ගොඩනැගිලි  ළුලදායි  ලෙස පරිහරණය කිරිමේ  ක්‍රමවේදයක්  සකස් කිරිමට ද නියමිතය.