රංජන්ට ඉරාජ්ගෙන් පිළිතුරු 
 
Danuta Kiyanna!  Sponsored by: Truly Ceylon
Location Partner: Me Colombo
Wardrobe Partner: Culture by Ari