පුශ්පිකා සිංගල් මාම් කෙනෙක් ව්දියට ඉන්න තීරණය කලේ ඇයි
 
 
Danuට කියන්න! | පුශ්පිකා ද සිල්වා (Danuta Kiyanna featuring Pushpika de Silva)
 
Sponsored by: Truly Ceylon
Location Partner: Me Colombo
Wardrobe Partner: Culture by Ari