"ප්‍රේමයෙන් මණ රංජිත වූ අපේ කතානායකතුමා"

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන සමඟ කතාබහක්