(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)

ආහාර දෙපාර්තමේතුව යටතේ පවතින බුස්ස  ගබඩා සංකීර්ණය  තාවකාලිකව නැවත භාවිතයට ගැනීම සදහා  සතොසට ලබාදෙන ලෙස දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලිගමගේ මහතා විසින්  ආහාර කොමසාරිස්වරයාට  උපදෙස් දුන් බව දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් ඩිලේකා කුඩච්චි මහත්මිය සදහන් කළාය.

මෙකි ගබඩා සංකිර්ණය කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොගෙන පවතින අතර එය ආහාර දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවති.

සතොස මගින්  මෙහි ඇති ගබඩා ප්‍රයෝජනයට ගැනිම සදහා  ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් කරැණු ලැබු ඉල්ලිමට අනුව  එය තාවකාලිකව  ගබඩා පහසුකම් සදහා සතොසට ලබාදෙන ලෙස ආණ්ඩුකාරවරයා  අාහාර කොමසාරිස්වරයාට දැනුම්දුන් බවද ආණ්ඩුකාර ලේකම්වරිය සදහන් කළාය.