දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමන තහනම් කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.
 
අවසර ලද වාහනවලට පමණක් ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා දායක විය හැකිය.
 
නිවාසවලට භාණ්ඩ ගෙනයන සුපිරි වෙළඳසැල් වල වාහන සඳහා පමණක් මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට අවසර තිබේ.