ව්‍යාපාර හිමියන්ගේ විශේෂ සන්නිවේදන අවශ්‍යතා මැනවින් හඳුනාගනිමින් සිය ව්‍යාපාරික පරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් වාසිදායක ඇමතුම් සහ ඬේටා පහසුකම්වලින් යුත් සුවිශේෂී පසුගෙවුම් පැකේජ රැසක් හඳුන්වාදීමට ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී කටයුතු කර ඇත. හඳුන්වාදෙන ඩයලොග් ව්‍යාපාරික පැකේජ මගින් පාරිභෝගිකයන්ට එකම ගාස්තුවක් යටතේ ඇමතුම් සහ ඩේටා සේවා ලබාගත හැකි අතර, ව්‍යාපාරික සම්බන්ධතා අතර අසීමිත ඇමතුම් සමඟ අමතරD2D/D2ND මිනිත්තු හිමිවේ. මේ තුළින් ව්‍යාපාරවලට සන්නිවේදන පහසුකම් වෙනුවෙන් දැරීමට සිදුවන පිරිවැය කැපී පෙනෙන අයුරින් අවම කරන බව එම සමාගම සඳහන් කරයි.

රු. 277 සිට ආරම්භ වන ඩයලොග් ව්‍යාපාරික පැකේජයෙන් සමාගමක සම්බන්ධතා අතර අසීමිත ඇමතුම් D2D මිනිත්තු 1000 ක්, D2D SMS 1000 ක් සහAnytime data GB 1.5 ක් හිමිවන අතර, රු. 1777 ක පැකේජයෙන් අසීමිතD2D ඇමතුම් සමග D2ND මිනිත්තු 500 ක්, D2D SMS 1000 ක් සහ Anytime data GB 20 ක්සමඟ සමාගමේ සම්බන්ධතා අතර අසීමිත ඇමතුම් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත. මෙම විශේෂ ව්යාපාරික පැකේජයත් සමඟ අමතරව රු.100ක ගාස්තුවටකට තවත් පෞද්ගලික ඩයලොග් අංක 2 ක් අතර අසීමිත කතා කාලයක් ලබාගැනීමට හැකිවීම තවත් විශේෂ වාසියක් වේ. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හිමියන් ඇතුළුව ඕනෑම ව්‍යාපාරික හිමිකරුවකුට මෙම සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභය ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත.

මොබයිල් ව්‍යාපාරික පැකේජ හඳුන්වාදීමට අමතරව ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාවලට ගැළපෙන විශේෂ ස්ථාවර දුරකතන පහසුකම් සහ ඩිජිටල් රූපවාහිනී පහසුකම් සපයනු ලබයි. මේ වන විට ඩයලොග් සමාගමට අයත් ආයතනික ගනුදෙනුකාර භවතුන් BixCare වෙබ්අඩවිය තුළින් බලගැන්වීමට පියවර ගෙන තිබෙන අතර, මේ හරහා ඔවුන්ට සිය සන්නිවේදන කටයුතුවලට අදාළ කාර්යයන් ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වේලාවක පහසුවෙන් කරගැනීමට හැකියාව සලසයි