පවතින අසනීප තත්ත්වයකට ප්‍රතිකාර ගැනීමට සිදුවේ. පූජක පක්ෂයේ ඇසුරෙන් තම අවශ්‍යතා රැසක් ඉටුවේ. තාවකාලික රැකියා ස්ථිර වෙයි. මුදලක්ද  හිමිවේ. කලක් පැවැති දුෂ්කරතා දුරුවේ.