තම හිතවතකු වෙනුවෙන් උපකාර වීමට සිදුවන දිනයකි. මංගල උත්සව ආදිය සඳහා ඇරයුම් ලැබේ. නිවසේ උත්සව අවස්ථාවක් යෙදේ. බලාපොරොත්තු දුර ගමනක් යෙදෙනු ඇත.