අඟල් ගණනකින් වෙනසකින් පැමිණීමට තිබූ මරණයෙන් දිවි ගලවාගැනීමට තායිලන්ත රියැදුරෙක් සමත් විය.

අසල පිහිටි කන්දක සිට පාරට එකවනම කඩා වැටුණු මහගලක් මෝටර් රථය අසලටම පෙරැළී ආවේය.සියලූ දෙනා මෝටර් රථය පොඩි වේ යැයි බියෙන් බලා සිටියද ගල මෝටර් රථය මතට පෙරැළීමට ඔන්න මෙන්න තිබියදී නතර විය.මෝටර් රථයට පමණක් සුළු අලාභහානි සිදුවිය.

මේ සියල්ල පසුපසින් ආ රථයේ තිබූ කැමරාවක සටහන් විය.

තායිලන්තයේ මේ දිනවල පවතින අධික වර්ෂාව නිසා මෙවන් අනතුරු දායක සිදුවීම් වල ඉහළ යාමක් දක්නට ඇත.