බ‍්‍රසීලයට ද තර්ජනයක් වී ඇති ඩෙංගු උවදුර මර්දනය කිරීමේ අරමුණින් ඩෙංගු උණ බෝ කරන ඒඞීස් මදුරු ගහණය අඩු කිරීමට ජාන වෙනස් කළ මදුරුවන් බිහිකර උන් පරිසරයට මුදා හැරීමට එරට රජය සූදානම් වේ. ලේ උරා බී, ඩෙංගු රෝගය පතුරුවන වාහකයෝ වන්නේ ඒඩිස් ඊජිප්ටායි සහ ඒඩිස් ඇල්බොපික්ටස් යන මදුරුවන්ගේ ගැහැනු සත්තුය. බ‍්‍රසීල සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ ජාන විද්‍යාඥයන් එක් වී ජානමය වෙනස්කම් සහිත ඒඩිස් පිරිමි මදුරුවන් බිහිකර උන් පරිසරයට මුදා හැරීමෙන් ගැහැනු මදුරුවන් බෝ වීම අඩපණ වේ.