නව වසරට සෙත් පතා පිරිත් දේශනාවක් හා පහන් පූජාවක් ජර්මනියේ බර්ලින් විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්විණි.

ජනවාරි 3 වැනි ඉරිදා පෙරවරුවේ සම්බුද්ධ පූජාව දහවල් දානය සිදුකළ අතර සවස පිරිත් දේශනාව හා පහන් පූජාව බර්ලින් විහාරාධිපති කේ.සාන්තරක්ඛිත හිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් සිදුකැරිණි.

Berlin-Temple-03.01.2016-(1) Berlin-Temple-03.01.2016-(3) Berlin-Temple-03.01.2016-(4)