කාන්තා රැකවරණය වෙනුවෙන් යැයි කියමින් තම බිරිඳට පහර දීමට ඇයගේ ස්වාමි පුරුෂයාට අයිතිය හිමි විය යුතු බව  පාකිස්තානයේ පිරිසක් නව නීති කෙටුම්පතක් යෝජනා කර තිබේ.

එම  යෝජනාවට අනුව බිරිඳ සැමියාගේ නියෝග පිළිනොපැද සිටියිනම් බිරිදට සුළු වශයෙන් පහර දිය හැකිය.

සැමියාගේ රුචියට එකගව ඇඳුම් නොඇඳීම, අවසරයකින් තොරව නාඳුනන පුද්ගලයන් ඇසුරු කිරීම සහ උස් හඩින් කතා කිරීම යන අවස්ථා සැමියාගේ නියෝග පිළිනොපැද ක්‍රියාකිරීම ලෙස අර්ථ දක්වන ඔවුන් එවන් අවස්ථාවන් වලදී සැමියාට පහර දීමට අයිතිය හිමිවිය යුතු බවට සදහන් කරයි.