නේපාල රජය එරට පාසල්වලට ඉංගී‍්‍රසි නම් යෙදීම තහනම් කිරීමට යයි. ඉංගී‍්‍රසි නම්වලින් රටේ පාසල් හැඳින්වීම දේශීය සංස්කෘතියට හානියක් වන හෙයින් එම තීරණය ගැනීමට තමන්ට සිදුවුනැයි නේපාල රජය පවසයි. රජය මෙම තීරණයට එළැඹුණේ ශිෂ්‍ය සහ තරුණ සංගම් උද්ඝෝෂණ පවත්වමින් කළ ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින්ය. ඉංගී‍්‍රසි නම්වලින් හැඳින්වෙන පාසල්වලට දේශීය නම් තැබීමට ප‍්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දෙන බව ද නේපාල රජය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.