ශ්‍රී ලංකාවේ දී රූ ගත කරන පැරෂුට් චිත්‍රපටයේ රඟ පෑමට ඉන්දියා සම්භවයක් ඇති බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික නිරූපණ ශිල්පියකු වන කිරාන් රායි  ලංකාවට පැමිණ සිටියි.

ලුවී වැන්ඩර්ස්ට්‍රාන් එහි අධ්‍යක්ෂවරයාය.