ආලෝකය හා අඳුර ගෙන ‍එන්නේ අපූරු චමත්කාරයකි. ආලෝකය ඇති තැන අඳුර පාලනය කළ හැකිනම් එයින් විසිතුරු නිර්මාණයක් කළ හැකි බව පසක් කළ කලාකරුවන්ගේ අපූරු නිර්මාණ කිහිපයකි මේ.