මහමෙව්නාව භාවනා අසපු සංචිතයේ නිර්මාතෘ කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමියෝ පොසොන් පෝදා ධර්මානුශාසනාව පවත්වති.