(දයාසීලි ලියනගේ)   
සියලු අමාත්‍යාංශවලින් පසුගිය වසර 2 ක කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන වැඩ පිළිබඳව කෙටියෙන් සකස් කරන ලද වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලෙසට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නියම කර ඇත.   

එම නියමයට අනුව මේ දිනවල අමාත්‍යංශ මගින් පසුගිය වසර දෙකක කාලය තුළ කරනු ලැබ ඇති සංවර්ධන වැඩවල වාර්තා සකස් කරන බව දැනගන්නට ඇත.   


පසුගිය වසර දෙකක කාලය තුළ සමුම්තිවාදී රජය කර ඇති සංවර්ධන වැඩ පිළිබඳව ජනතාවට අවබෝධයක් ලබාදීම මෙම වාර්තා ලබාගැනීමට එක් ​හේතුවක් වී ඇති බව කියති.