ලබන 18 සහ 19 දිනවලට යෙදී ඇති වෙසක් පොහොය හේතුවෙන් මැයි මස 19 වැනිදා ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පත 17 වැනි සිකුරාදා වෙළෙඳපොළට නිකුත් කෙරෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.