හම්බන්තොට වරාය දීර්ඝ කාලයකට චීන සමාගමකට බදු දීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වෙතියි සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතිය අද කොටුව ඛාන් ඔරලෝසු කනුව ඉදිරිපිට දි විරෝධතාවක් පැවැත්වීය.

 DSC_7331  DSC_7356