අපරභාගයේදී ගිගුරුම් සහිතව වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව හෙට දිනයෙන් පසු යම් තරමකට අඩුවනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි

දහවල් 2 න් පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි දිවයිනේ අභ්‍යන්තර ප්‍රදේශවල වර්ධනය වී පසුව බස්නාහිර සහ වයඹ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ කරා පැතිරෙනු ඇත.උදය කාලයේ දී  බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත්වල තැනින් තැන මද වැසි ද අපේක්ෂා කල හැකිය.

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය : 19/08/2015    

නගරය

උෂ්ණත්වය

 (සෙ. අංශක)

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය (%)

 

කාලගුණය

උපරිම

අවම

උපරිම

අවම

අනුරාධපුරය

35

24

90

55

දහවල් 2 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි

මඩකලපුව

33

25

90

65

දහවල් 2 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි

කොළඹ

31

25

95

65

උදය කාලයේ මද වැසි සහ සවස 6 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි

ගාල්ල

30

25

95

80

උදය කාලයේ මද වැසි සහ සවස 6 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි

යාපනය

34

25

80

60

දහවල් 2 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි

මහනුවර

30

20

95

65

දහවල් 2 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි

නුවරඑළිය

20

12

95

80

දහවල් 2 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි

රත්නපුරය

32

23

95

75

දහවල් 2 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි

ත්‍රීකුණාමළය

35

24

95

60

දහවල් 2 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි

මන්නාරම

32

24

95

70

දහවල් 2 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි