(ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි)

විදුහල්පති විභාගය සමත්වී අසාධාරණයට ලක්වූවන්ගේ එකමුතුව අද (12) කොළඹ, ගාලු මුවදුර විරෝධතා සඳහා වූ ස්ථානයේ උද්ඝෝෂණයක් ඇරඹුහ.

2018/2019 විදුහල්පති iii ශ්‍රේණියේ තරග විභාගය සමත්ව ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පෙනී සිටි සියල්ලටම පත්වීම් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා මොවුහු මෙලෙස උද්ඝෝෂණයේ නිරතවූහ.