බොල්ගොඩ ගංඟාවේ පමුණුව ගං ඉවුරේ මහා පරිමාණ කසිප්පු ජාවාරමක නිරතවූ  සැකකරුවකු කසිප්පු මිලි ලීටර් 90,000 ක් හා ගෝඩා මිලි ලීටර් 7,50,000 ක් ද කසිප්පු පෙරීමට භාවිතා කළ උපකරණද සමග අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

Share2016-01-03-31d796b74a4af298fa463eee670fa4bcea515af5ee3113095e156613ea6487e8-Picture Share2016-01-03-e3e7b98ee275fd842ebed4f4bf48524d19c4cb79a7cacca30b5d321f11cf1e98-Picture